Daikini

Daikini
2712

Daikini

#andere #autres #echelle #escala #estilo #fotografia #fotografie #others #otros #photo #photographie #scala #scale #skala #stil #stile #style #mezzopiano #middlelevel #planintermédiaire #planomedio #altri #mittlerenebene #biancoenero #blackandwhite #blancetnoir #blancoynegro #reportage #reportagen #reportages #reportajes #reports #weißundschwarz #girl #burro #donkey #bw #asno #monochrome #lincera #ladakh